بازدید جناب آقای صالحی امیری وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و دکتر طیبی رییس جهاد دانشگاهی

راش فیلم